Chào mừng bạn đến với website Công ty cổ phần xây dựng số 3 Hải Phòng​

Thông tin cổ đông

- Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2017     (30/01/2017)

- Báo cáo tài chính năm 2017      (29/1/2017) 

- Công bố thông tin trên cổng thông tin điện tử của UBCK NN      (27/10/2017)

- Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức bằng tiền đợt 1 năm 2017       (27/10/2017)

- Nghị quyết HĐQT về việc tạm ứng cổ tức bằng tiền mặt đợt 1 năm 2017     (27/10/2017)

- Giải trình chênh lệch lợi nhuận quý 3 năm 2017     (20/10/2017)

- Báo cáo tài chính hợp nhất quý 3 năm 2017    (20/10/2017)

- Báo cáo tài chính quý 3 năm 2017   (20/10/2017)

Công bố thông tin thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành      (04/10/2017)

Báo cáo kết quả giao dịch mua lại cổ phiếu quỹ     (04/10/2017)

Bổ sung công bố thông tin giao dịch mua lại cổ phiếu quỹ     (25/8/2017)

- Phụ lục số 24: Công bố thông tin giao dịch mua lại cổ phiếu quỹ     (25/8/2017)

- Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán 6 tháng 2017   (15/8/2017)

Báo cáo tài chính giữa niên độ đã được kiểm toán  (14/8/2017)

- Phụ lục số 23: Báo cáo giao dịch mua lại cổ phiếu quỹ    (09/08/2017)

Nghị quyết số 25/2017/NQ-HĐQT về việc mua cổ phiếu quỹ HC3    (09/08/2017)

- Danh sách cổ đông Nhà nước, cổ đông lớn 6 tháng năm 2017    (31/7/2017)

- Bảng cung cấp thông tin về quản trị công ty 6 tháng năm 2017   (31/7/2017)

- Ủy quyền người công bố thông tin  (26/7/2017)

- Báo cáo tài chính 6 tháng năm 2017   (19/7/2017)

- Thông báo ngày giao dịch đầu tiên cổ phiếu đăng ký giao dịch của HACO3

- Quyết định chấp thuận đăng ký giao dịch cổ phiếu của HACO3

- Quyết định bổ nhiệm kế toán trưởng

Thông báo về việc chốt danh sách cổ đông để thực hiện đăng ký , lưu ký chứng khoán và đăng ký giao dịch UPCoM

- Thông báo trả cổ tức đợt 2 năm 2016

- Đơn đề cử thành viên HĐQT, BKS;  Báo cáo lý lịch thành viên đề cử   

- Báo cáo tài chính năm 2016 (trang 1,   trang 2,  trang 3,  trang 4,  trang 5,  trang 6,  trang 7, trang 8)

- Tờ trình về việc ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT lựa chọn, quyết định và triển khai việc niêm yết cổ phiếu trên thị trường chứng khoán

- Tờ trình phê duyệt kết quả sản xuất kinh doanh, báo cáo tài chính đã kiểm toán và phân phối lợi nhuận năm 2016 (trang 2)

- Đăng ký dự họp/ giấy ủy quyền dự ĐHĐCĐ năm 2017

- Tờ trình về việc sử đổi điều lệ   (phụ lục 1,   phụ lục 2,  phụ lục 3)

- Quy định về đề cử, ứng cử thành viên HĐQT và BKS ( trang 1    trang 2)

- Thông báo về quy định về đề cử ứng cử thành viên HĐQT và BKS

- Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ 2017 ( trang 1    trang 2)

- Tờ trình thông qua quy chế ĐHĐCĐ 2017

- Quy chế bầu cử HĐQT và BKS tại ĐHĐCT 2017 (trang 1    trang 2)

- Tờ trình thông qua quy chế bầu cử thành viên HĐQT và BKS

- Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT và BKS (trang 1,   trang 2)

- Tờ trình phê chuẩn Chủ tịch HDQT kiểm nhiệm TGĐ

- Tờ trình thông qua việc lựa chọ Cty kiểm toán

Báo cáo thù lao của HĐQT và BKS

- Dự thảo báo cáo của HĐQT tại ĐHĐCĐ 2017

- Dự thảo báo cáo của BKS tại ĐHĐCĐ 2017

- Giấy mời họp ĐHĐCĐ năm 2017

- Thông báo: Về việc hoãn thực hiện việc chốt danh sách cổ đông phục vụ việc đăng ký lưu ký, đăng ký giao dịch UPCoM

- Phụ lục 12: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu/chứng chỉ quỹ của người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ

Thông báo về việc chốt danh sách cổ đông để thực hiện đăng ký giao dịch UPCoM

- Phụ lục số 10: Thông báo giao dịch cổ phiếu/chứng chỉ quỹ của người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ

- Thông báo tạm ứng cổ tức bằng tiền mặt đợt 1 năm 2016

- Nghị quyết của BKS về việc chấp thuận việc từ nhiệm của thành viên BKS

- Nghị quyết HĐQT về việc tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2016 và chấp nhận thư từ nhiệm của 2 thành viên HĐQT

- Phụ lục số 12: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu/chứng chỉ quỹ của người nội bộ của công ty đại chúng người nội bộ của quỹ đại chúng và người có liên quan của người nội bộ (trang 01   trang 02)

- Phụ lục số 12: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu/chứng chỉ quỹ của người nội bộ của công ty đại chúng người nội bộ của quỹ đại chúng và người có liên quan của người nội bộ (trang 01   trang 02   trang 03)

- Phụ lục số 12: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu/chứng chỉ quỹ của người nội bộ của công ty đại chúng người nội bộ của quỹ đại chúng và người có liên quan của người nội bộ (trang 01   trang 02)

- Phụ lục số 12: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu/chứng chỉ quỹ của người nội bộ của công ty đại chúng người nội bộ của quỹ đại chúng và người có liên quan của người nội bộ (trang 01   trang 02)

- Phụ lục số 10: Thông báo giao dịch cổ phiếu/chứng chỉ quỹ của người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ (trang 01   trang 02)

- Phụ lục số 10: Thông báo giao dịch cổ phiếu/chứng chỉ quỹ của người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ (trang 01   trang 02)

- Phụ lục số 10: Thông báo giao dịch cổ phiếu/chứng chỉ quỹ của người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ (trang 01   trang 02 )

- Phụ lục số 10: Thông báo giao dịch cổ phiếu/chứng chỉ quỹ của người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ (trang 01  trang 02   trang 03)

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần xây dựng số 3 Hải Phòng

- Biên bản kiểm phiếu lây ý kiến cổ đông bằng văn bản (trang 01  trang 02)

- Phiếu lấy ý kiến cổ đông

- Thông báo về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

- Thông báo trả cổ tức bằng tiền mặt đợt 2 năm 2015

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

BÁO CÁO TÀI CHÍNH CÁC NĂM

BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÁC NĂM

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÁC NĂM

ĐIỀU LỆ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG