Chào mừng bạn đến với website Công ty cổ phần xây dựng số 3 Hải Phòng​

Thông tin cổ đông

- HC3: CBTT về việc ký hợp đồng đơn vị kiểm toán BCTC năm 2024         (9/7/2024)

- HC3: TB về ngày ĐK cuối cùng và xác nhận DS người sở hữu CK         (9/7/2024)

- HC3: TB về ngày ĐK cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức bằng tiền đợt 2 năm 2023         (3/7/2024)

- HC3: Nghị quyết về việc thanh toán cổ tức bằng tiền đợt 2 năm 2023         (3/7/2024)

- HC3: Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2024         (22/6/2024)

- HC3: Biên bản họp ĐHĐCĐ thương niên năm 2024         (22/6/2024)

TAI LIỆU ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

- HC3: TB về ngày ĐK cuối cùng và xác nhân DS người sở hữu CK         (10/5/2024)

- HC3: TB về ngày ĐK cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2024         (6/5/2024)

- HC3: NQ HĐQT V/v gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2024         (22/4/2024)

- HC3: Giải trình CLLN BCTC hợp nhất quý 1 năm 2024         (17/4/2024)

- HC3: BCTC hợp nhất quý 1 năm 2024         (17/4/2024)

- HC3: BCTC Cty mẹ quý 1 năm 2024         (17/4/2024)

- HC3: Báo cáo thường niên năm 2023         (9/4/2024)

- HC3: Giải trình CLLN BCTC hợp nhất năm 2023 sau kiểm toán         (26/03/2024)

- HC3: BCTC hợp nhất năm 2023 sau kiểm toán         (26/03/2024)

- HC3: Giải trình CLLN BCTC công ty mẹ năm 2023         (26/03/2024)

- HC3: BCTC công ty mẹ năm 2023 sau kiểm toán         (26/03/2024)

- HC3: BC tình hình quản trị công ty năm 2023         (27/1/2024)

- HC3: Giải trình CLLN BCTC hợp nhất quý 4 năm 2023         (16/1/2024)

- HC3: BCTC quý 4 năm 2023 hợp nhất         (15/1/2024)

- HC3: BCTC quý 4 năm 2023 Cty mẹ         (15/1/2024)

- HC3: CV 3533/TB-VSDC TB về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận DS người sở hữu CK         (14/12/2023)

- HC3: TB về ngày ĐK cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức bằng tiền mặt đợt 1 năm 2023         (12/12/2023)

- HC3: Giải trình CLLN BCTC quý 3 năm 2023 hợp nhất        (12/10/2023)

- HC3: BCTC hợp nhất quý 3 năm 2023         (12/10/2023)

- HC3: Giải trình CLLN BCTC quý 3 năm 2023 Công ty mẹ        (12/10/2023)
- HC3: BCTC quý 3 năm 2023 Cty mẹ         (12/10/2023)

- HC3: Giải trình CLLN BCTC bán niên năm 2023 sau kiểm toán hợp nhất         (10/8/2023)

- HC3: BCTC bán niên năm 2023 sau kiểm toán hợp nhất         (10/8/2023)

- HC3: Giải trình CLLN BCTC bán niên năm 2023 Cty mẹ         (10/8/2023)

- HC3: BCTC bán niên năm 2023 sau kiểm toán Cty mẹ         (10/8/2023)

- HC3: BC tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2023         (30/7/2023)

- HC3: Giải trình CLLN BCTC hợp nhất quý 2 năm 2023         (19/7/2023)

- HC3: BCTC hợp nhất quý 2 năm 2023          (19/7/2023)

- HC3: Giải trình CLLN BCTC cty mẹ quý 2 năm 2023         (19/7/2023)

- HC3: BCTC Cty mẹ quý 2 năm 2023         (19/7/2023)

- HC3: CBTT về việc ký hợp đồng kiểm toán BCTC năm 2023         (23/6/2023)

- HC3: TB về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận DS người sở hữu CK         (14/6/2023)

- HC3: Báo cáo công khai các lợi ích liên quan của HĐQT-BKS nhiệm kỳ 2023-2028          (12/6/2023)

- HC3: TB thay đổi nhân sự HĐQT nhiệm kỳ 2023 - 2028          (8/6/2023)

- HC3: TB về ngày ĐK cuối cùng thực hiện quyền nhận cổ tức bằng tiền mặt đợt 2 năm 2022         (8/6/2023)

- HC3: Nghị quyết HĐQT về việc thanh toán cổ tức đợt 2 năm 2022         (8/6/2023)

- HC3: Thông báo về việc thay đổi nhân sự BKS nhiệm kỳ 2023 - 2028         (7/6/2023)

BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

HC3: Bùi Ngọc Khôi - Báo cáo kết quả giao dịch và đính chính.        (9/5/2023)

TÀI LIỆU ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

- HC3: Ông Bùi Ngọc Khôi - Người có liên quan của TV HĐQT Bùi Ngọc Phương và Phó TGĐ Bùi Thị Ngọc Anh đã mua 313.645 cổ phiếu           (28/4/2023)

- HC3: TB về việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2023         (22/4/2023)

- HC3: BCTC quý 1 năm 2023 hợp nhất         (17/4/2023)

- HC3: BCTC quý 1 năm 2023 Cty mẹ         (17/4/2023)

- HC3: Báo cáo thường niên năm 2022         (12/4/2023)

- HC3: TB số 1163/TB-VSD về ngày ĐK cuối cùng xác nhận DS người sở hữu CK         (6/4/2023)

- HC3: TB về ngày ĐK cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2023         (3/4/2023)

- HC3: TB V/v ông Bùi Ngọc Khôi - người có liên quan đến TV HĐQT Bùi Ngọc Phương và PTGĐ Bùi Ngọc Anh ĐK mua 450.000 CP         (28/3/2023)

- HC3: GTCLLN BCTC hợp nhất năm 2022 sau kiểm toán          (27/3/2023)

- HC3: BCTC hợp nhất năm 2022 sau kiểm toán          (27/3/2023)

- HC3: GTCLLN BCTC năm 2022 Công ty mẹ          (27/3/2023)

- HC3: BCTC năm 2022 công ty mẹ sau kiểm toán         (27/3/2023)

- HC3: CBTT về việc gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2023         (24/2/2023)

- HC3: BC tình hình quản trị công ty năm 2022         (30/1/2023)

- HC3: Giải trình CLLN BCTC hợp nhất quý 4 năm 2022         (18/01/2023)

- HC3: BCTC hợp nhất quý 4 năm 2022         (18/01/2023)

- HC3: Giải trình CLLN BCTC quý 4 công ty mẹ         (18/01/2023)

- HC3: BCTC quý 4 năm 2022 công ty mẹ         (18/01/2023)

- HC3: Bà Bùi Thị Ngọc Anh Phó tổng giám đốc đã mua 450.000 CP         (30/12/2022)

- HC3: Ông Nguyễn Hoàng- Người có liên quan của TV HĐQT- Bùi Ngọc Phương & Phó Tổng GĐ- Bùi Thị Ngọc Anh đã bán 335.129 CP         (20/12/2022)

- HC3: Mẹ chồng Phó TGĐ Bùi Thị Ngọc Anh đã bán 88.000 CP         (10/12/2022) 

- HC3: TB số 3560/TB-VSD về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận DS người sở hữu CK         (08/12/2022)

- HC3: TB về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức đợt 1 năm 2022         (02/12/2022)

- HC3: Nghị quyết HĐQT V/v tạm ứng cổ tức bằng tiền đợt 1 năm 2022         (02/12/2022)

- HC3: CBTT V/v Mẹ chồng phó TGĐ Bùi Thị Ngọc Anh đăng ký bán 88.800cp         (29/11/2022)

- HC3: CBTT V/v Ông Nguyễn Hoàng- Người có liên quan của TV HĐQT- Bùi Ngọc Phương & Phó Tổng GĐ- Bùi Thị Ngọc Anh đăng ký bán 335.129 CP         (29/11/2022)

- HC3: CBTT V/v Bà Bùi Thị Ngọc Anh - Phó Tổng GĐ - Đăng ký mua 500 nghìn CP         (29/11/2022)

- HC3: Giải trình CLLN BCTC quý 3 năm 2022 hợp nhất         (18/10/2022)

- HC3: BCTC quý 3 năm 2022 hợp nhất         (18/10/2022)

- HC3: Giải trình CLLN BCTC quý 3 năm 2022 Công ty mẹ         (18/10/2022)

- HC3: BCTC quý 3 năm 2022 Công ty mẹ         (18/10/2022)

- HC3: CBTT về việc bổ nhiệm chức danh Phó TGĐ Công ty         (14/9/2022)

- HC3: Giải trình CLLN BCTC bán niên năm 2022 hợp nhất         (9/8/2022)

- HC3: BCTC bán niên năm 2022 hợp nhất         (9/8/2022)

- HC3: Giải trình CLLN BCTC bán niên Công ty mẹ         (9/8/2022)

- HC3: BCTC bán niên năm 2022 Công ty mẹ         (9/8/2022)

- HC3: BC tình hình quản trị Công ty 6 tháng đầu năm 2022         (29/7/2022)

- HC3: CBTT về việc miễn nhiệm chức danh Phó TGĐ Công ty         (28/7/2022)

- HC3: TB thay đổi nhân sự         (28/7/2022)

- HC3: Giải trình CLLN BCTC hợp nhất Q2 năm 2022         (19/7/2022)

- HC3: BCTC hợp nhất Quý 2 năm 2022         (19/7/2022)

- HC3: Giải trình CLLN BCTC quý 2 Cty mẹ         (19/7/2022)

- HC3: BCTC quý 2 năm 2022  Công ty mẹ         (19/7/2022)

- HC3: Công bố TT về việc ký hợp đồng với công ty TNHH kiểm toán An Việt         (16/6/2022)

- HC3: TB về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận DS người sở hữu CK         (31/5/2022)

- HC3: TB ngày đăng ký cuối cùng để nhận cổ tức đợt 2 năm 2021          (25/5/2022)

- HC3: Nghị quyết về việc thanh toán cổ tức bằng tiền mặt đợt 2 năm 2021         (25/5/2022)

NGHỊ QUYẾT VÀ BIÊN BẢN ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

TÀI LIỆU ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

- HC3: Giải trình CLLN BCTC hợp nhất quý 1 năm 2022         (19/4/2022)

- HC3: BCTC hợp nhất quý 1 năm 2022         (19/4/2022)

- HC3: Giải trình CLLN BCTC công ty mẹ quý 1 năm 2022         (19/4/2022)

- HC3: BCTC công ty mẹ quý 1 năm 2022         (19/4/2022)

- HC3: Báo cáo thường niên năm 2021         (4/4/2022)

- HC3: TB về ngày ĐK cuối cùng và xác nhân DS người sở hữu CK         (26/3/2022)

- HC3: Giải trình CLLN BCTC năm 2021 hợp nhất          (18/3/2022)

- HC3: BCTC năm 2021 đã kiểm toán hợp nhất          (18/3/2022)

- HC3: Giải trình CLLN BCTC năm 2021 cty mẹ         (18/3/2022)

- HC3: BCTC năm 2021 đã kiểm toán cty mẹ        (18/3/2022)

- HC3: TB về ngày ĐK cuối cùng quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2022         (17/3/2022)

- HC3: NQ HĐQT về việc gia hạn thời gian ĐHĐCĐ thường niên năm 2022         (12/3/2022)

- HC3: Tình hình quản trị công ty năm 2021.        (25/1/2022)
- HC3: Giải trình CLLN BCTC hợp nhất quý 4 năm 2021         (20/1/2022)

- HC3: BCTC hợp nhất quý 4 năm 2021         (20/1/2022)

- HC3: Giải trình CLLN BCTC quý 4 năm 2021 Cty mẹ         (20/1/2022)

- HC3: BCTC quý 4 năm 2021 Công ty mẹ         (20/1/2022) 

- HC3: NQ HĐQT về việc chuyển nhượng CP Cty đang sở hữu tại Cty CP ACS VN         (05/11/2021)

- HC3: TB Về ngày ĐK cuối cùng và xác nhận DS người sở hữu CK         (03/11/2021)

- HC3: TB về ngày đăng ký cuối cùng nhận CT bằng tiền năm đợt 1 năm 2021         (25/10/2021)

- HC3: NQ về việc tạm ứng cổ tức bằng tiền mặt đợt 1 năm 2021         (25/10/2021)

- HC3: Giải trình CLLN BCTC quý 3 năm 2021 hợp nhất         (18/10/2021)

- HC3: BCTC quý 3 năm 2021 hợp nhất         (18/10/2021)

- HC3: Giải trình CLLN BCTC quý 3 năm 2021 Công ty mẹ         (18/10/2021)

- HC3: BCTC quý 3 năm 2021 Công ty mẹ         (18/10/2021)

- HC3: BCTC hợp nhất bán niên năm 2021 đã được kiểm toán          (05/8/2021)

- HC3: BCTC bán niên cty mẹ năm 2021 đã được kiểm toán         (05/8/2021)

- HC3: BC tinh hình quản trị công ty 6 tháng năm 2021         (29/7/2021)

- HC3: Giải trình CLLN BCTC quý 2 năm 2021 hợp nhất         (16/7/2021)

- HC3: BCTC quý 2 năm 2021 hợp nhất         (16/7/2021)

- HC3: Giải trình CLLN BCTC quý 2 năm 2021 Cty mẹ         (16/7/2021)

- HC3: BCTC quý 2 năm 2021 Cty mẹ         (16/7/2021)

- HC3: TB số 2327/TB-SGDHN về ngày giao dịch đầu tiên đối với CP thay đổi ĐK giao dịch         (15/7/2021)

- HC3: TB về việc đăng ký gia dịch bổ sung cổ phiếu         (8/7/2021)

- HC3: TB và QĐ về việc chấp thuận thay đổi đăng ký giao dịch đối với CP của Cty         (7/7/2021)

- HC3: Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần thứ 19        (7/7/2021)

- HC3: Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán thay đổi lần 3 ngày 25/6/2021          (28/6/2021)

- HC3: CV số 2926/UBCK-QLCB của UBCK Nhà nước Về việc BC kết quả phát hành CP trả cổ tức        (18/6/2021)

- HC3: QĐ chi trả cổ tức đợt 2 năm 2020 bằng tiền mặt         (11/6/2021)

- HC3:CBTT về việc thay đổi số lượng CP có quyền BQ đang lưu hành         (11/6/2021)

- HC3: BC KQ phát hành cổ phiếu trả cổ tức         (11/6/2021)

- HC3: TB số 1846/TB-VSD về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận DS người sở hữu CK         (20/5/2021)

- HC3: TB về ngày ĐKCC để thực hiện quyền nhận cổ tức đợt 2 bằng tiền mặt và bằng cổ phiếu         (14/5/2021)

- HC3: NQ số 01/2021/NQ-HĐQT về việc thanh toán cổ tức bằng tiền đợt 2 năm 2020         (14/5/2021)

- HC3: CBTT phát hành cổ phiếu trả cổ tức         (14/5/2021)

- HC3: CV số 1995/UBCK-QLCB của UBCK Nhà nước về việc phát hành CP để trả cổ tức         (14/5/2021)

- HC3: CBTT Về việc doanh nghiệp kiểm toán đã ký HĐ kiểm toán BCTC năm 2021 của HACO3         (12/5/2021)

- HC3: BC phát hành cổ phiếu trả cổ tức         (5/5/2021)

ĐIỀU LỆ HACO3 SỬA ĐỔI

- HC3: Báo cáo phát hành cổ phiếu trả cổ tức         (28/4/2021)

- HC3: QĐ số 01/2021/QĐ-HĐQT về việc phương án phát hành CP trả cổ tức         (28/4/2021)

HC3: QĐ về việc ban hành quy chế quản trị nội bộ         (27/4/2021)

- HC3: QĐ về việc ban hành quy chế hoạt động của HĐQT         (27/4/2021)

- HC3: QĐ về việc ban hành quy chế hoạt động của BKS         (27/4/2021)

NGHỊ QUYẾT VÀ BIÊN BẢN ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

TÀI LIỆU ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

- HC3: BCTC hợp nhất Q1 năm 2021         (20/4/2021)

- HC3: Giải trình CLLN BCTC hợp nhất Q1 năm 2021         (20/4/2021)

- HC3: BCTC Công ty mẹ quý 1 năm 2021         (20/4/2021)

- HC3: Giải trình CLLN BCTC Công ty mẹ Q1 năm 2021         (20/4/2021)

- HC3: Báo cáo thường niên năm 2020         (14/4/2021)

HC3: Giải trình CLLN BCTC hợp nhất năm 2020 đã kiểm toán         (27/3/2021)

HC3: BCTC hợp nhất năm 2020 đã kiểm toán         (27/3/2021)

HC3: Giải trình CLLN BCTC Công ty mẹ năm 2020 đã kiểm toán         (27/3/2021)

HC3: BCTC Công ty mẹ năm 2020 đã kiểm toán         (27/3/2021)

- HC3: CV 446/TB-VSD TB về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận DS người sở hữu CK         (05/3/2021) 

HC3: TB về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ năm 2021         (22/2/2021)

- HC3: Báo cáo tình hình quản trị  công ty năm 2020         (18/1/2021)

- HC3: GTCLLN hợp nhất Q4 năm 2020         (20/01/2021)

- HC3: BCTC hợp nhất Q4 năm 2020         (20/01/2021) 

- HC3: GTCLLN Q4 năm 2020 Công ty mẹ          (20/01/2021)

HC3: BCTC Q4 năm 2020 Công ty mẹ         (20/01/2021)

- HC3: TB về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức bằng tiền đợt 1 năm 2020         (31/10/2020)

- HC3: Công bố tông tin Nghị quyết HĐQT số 02/2020 NQ-HĐQT V/v tạm ứng cổ tức bằng tiền đợt 1 năm 2020          (31/10/2020)

- HC3: Giải trình CLLN BCTC hợp nhất Q3 năm 2020         (19/10/2020)

- HC2: BCTC hợp nhất Q3 năm 2020         (19/10/2020)

- HC3: Giải trình CLLN BCTC Q3 năm 2020 Công ty mẹ         (19/10/2020)

- HC3: BCTC Q3 năm 2020 công ty mẹ         (19/10/2020)

- HC3: Giải trình CLLN BCTC bán niên năm 2020 so với cùng kỳ hợp nhất          (14/8/2020)

- HC3: BCTC bán niên năm 2020 hợp nhất         (14/8/2020)

- HC3: Giải trình CLLN BCTC bán niên năm 2020 so với cùng kỳ của công ty mẹ           (14/8/2020)

- HC3: BCTC bán niên năm 2020 công ty mẹ         (14/8/2020)

- HC3: Danh sách cổ đông lớn năm 2020         (23/7/2020)

- HC3: Giải trình CLLN BCTC hợp nhất Q2 năm 2020.        (20/7/2020)
- HC3: BCTC hợp nhất Q2 năm 2020         (20/7/2020)

- HC3: Giải trình CLLN BCTC Q2 năm 2020 công ty mẹ.       (20/7/2020)
- HC3: BCTC Q2 năm 2020 công ty mẹ.        (20/7/2020)

- HC3: TB số 640/TB-SGDHN về việc ngày giao dịch đầu tiên của CP thay đổi ĐKGD         (14/7/2020) ngày 

- HC3: TB về ngày giao dịch đầu tiên của CP đăng ký bổ sung           (9/7/2020)

- HC3: TB 05/TB-HC3 về việc đăng ký giao dịch bổ sung CP         (8/7/2020)

- HC3: TB 622/TB-SGDHN về việc chấp thuận thay đổi giao dịch CP HC3         (8/7/2020)

- HC3: Về việc thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán do đăng ký bổ sung         (1/7/2020)

- HC3: CBTT về việc giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần thứ 18         (11/6/2020)

- HC3: Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần thứ 18         (11/6/2020)

- HC3: CV số 3586/UBCK-QLCB của UBCK về việc Kết quả phát hành CP để trả cổ tức         (4/6/2020)

- HC3: CBTT về việc doanh nghiệp kiểm toán đã ký hợp đồng kiểm toán BCTC năm 2020 của HACO3         (4/6/2020)

- HC3: BC kết quả phát hành CP trả cổ tức         (19/5/2020)

- HC3: CBTT Thay đổi số lượng CP có quyền biểu quyết đang lưu hành         (19/5/2020)

HC3: Thông báo số 1318/TB-VSD của TT LKCK về ngày ĐKCC và xác nhận DS người sở hữu CK          (28/4/2020)

- HC3: CBTT phát hành trả cổ phiếu bằng cổ tức         (20/4/2020)

- HC3: TB về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền nhận cổ tức đợt 2 năm 2019         (20/4/2020)

- HC3: Nghị quyết HĐQT v/v thanh toán cổ tức bằng tiền mặt đợt 2 năm 2019         (20/4/2020)

HC3: Giải trình CLLN BCTC hợp nhất Q1 năm 2020         (20/4/2020)

- HC3: BCTC hợp nhất Q1 năm 2020         (20/4/2020)

HC3: Giải trình CLLN BCTC Công ty mẹ Q1 năm 2020         (20/4/2020)

- HC3: BCTC Công ty mẹ Q1 năm 2020         (20/4/2020)

- HC3: CBTT về việc phát hành cổ phiếu trả cổ tức         (16/4/2020)

- HC3: Báo cáo phát hành cổ phiếu trả cổ tức         (16/4/2020)

- HC3: CBTT Bổ sung thành viên BKS         (15/4/2020)

- HC3: Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2020         (15/4/2020)

- HC3: Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020         (15/4/2020)

TÀI LIỆU ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

THÔNG BÁO MỜI ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

- HC3: Báo cáo thường niên năm 2019         (14/3/2020)

- HC3: Giải trình CLLN BCTC hợp nhất đã kiểm toán năm 2019         (13/3/2020)

- HC3: BCTC hợp nhất đã kiểm toán năm 2019         (13/3/2020)

HC3: TB số 571 của TTLKCK về ngày ĐKCC tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2020         (3/3/2020)

- HC3: Giải trình CLLN BCTC đã kiểm toán công ty mẹ năm 2019         (27/2/2019)

HC3: BCTC đã kiểm toán công ty mẹ năm 2019          (27/2/2019)

- HC3: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2020         (26/2/2020)

- HC3: Danh sách cổ đông lớn         (30/1/2020)

- Giải trình CLLN BCTC hợp nhất quý 4 năm 2019         (20/1/2020)

- BCTC hợp nhất quý 4 năm 2019         (20/1/2020)

- Giải trình CLLN BCTC công ty mẹ quý 4 năm 2019         (20/1/2020)

- BCTC Công ty mẹ quý 4 năm 2019         (20/1/2020)

- CBTT: Quyết định của Cục thuế thành phố Hải Phòng về việc xử lý vi phạm về thuế         (6/11/2019)

- Giải trình chênh lệch lợi nhuận BCTC hợp nhất quý 3 năm 2019         (16/10/2019)

- BCTC hợp nhất quý 3 năm 2019         (16/10/2019)

- Giải trình chênh lệch lợi nhận BCTC quý 3 năm 2019 công ty mẹ         (16/10/2019)

- BCTC quý 3 năm 2019 công ty mẹ        (16/10/2019)

- TB về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận DS người sở hữu CK của TT lưu ký CK         (11/10/2019)

- Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức bằng tiền mặt đợt 1 năm 2019         (4/10/2019)

- CBTT về việc tạm ứng cổ tức bằng tiền mặt đợt 1 năm 2019         (4/10/2019)

- Nghi quyết HĐQT về việc tạm ứng cổ tức bằng tiền mặt đợt 1 năm 2019         (4/10/2019)

- Báo cáo kết quả em gái CT HĐQT đã bán xong 13.000 cổ phiếu         (23/9/2019)

- TB: Em gái CT HĐQT bán 13.000 cổ phiếu         (13/9/2019)

- Giải trình chênh lệch lợi nhuận BCTC hợp nhất giữa niên độ năm 2019         (14/8/2019)

- Giải trình chênh lệch lợi nhuận BCTC giữa niên độ năm 2019         (14/8/2019)

- BCTC hợp nhất giữa niên độ năm 2019         (14/8/2019)

- BCTC giữa niên độ năm 2019 công ty mẹ         (14/8/2019)

- Danh sách sở hữu của cổ đông lớn         (25/7/2019)

- Giải trình chênh lệch lợi nhuận BCTC hợp nhất quý 2 năm 2019         (19/7/2019)

- BCTC hợp nhất quý 2 năm 2019           (19/7/2019)

- Giải trình chênh lệch lới nhuận BCTC quý 2 năm 2019         (19/7/2019)

- BCTC quý 2 năm 2019         (19/7/2019)

- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần thứ 17         (15/7/2019)

- CBTT về việc giấy chứng nhận giấy chứng nhận doanh nghiệp thay đổi lần thứ 17         (15/7/2019)

- TB về doanh nghiệp kiểm toán đã ký hợp đồng kiểm toán BCTC năm 2019 của HACO3        (28/6/2019)

- Nghị quyết số 01 Ban kiểm soát về việc chấp thuận từ nhiệm thành viên BKS nhiệm kỳ 2018-2023         (20/6/2019)

Điều lệ công ty CPXD số 3 Hải Phòng năm 2019         (23/5/2019)

- Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận DS người sở hữu CK         (7/5/2019)

- Nghị quyết số 03 về việc thanh toán cổ tức bằng tiền đợt 2 năm 2018         (2/5/2019)

- Thông báo số 02 về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức bằng tiền mặt đợt 2 năm 2018         (2/5/2019)

- Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2019         (26/4/2019)

- Biên bản ĐHĐCĐ thường niên năm 2019         (26/4/2019)

- Giải trình chênh lệch lợi nhuận BCTC Q1 năm 2019 công ty mẹ         (20/4/2019)

- BCTC hợp nhất Q1 năm 2019         (20/4/2019)

- BCTC Q1 năm 2019 công ty mẹ         (20/4/2019)

- Công bố thông tin thay đổi số lượng CP có quyền BQ đang lưu hành         (18/4/2019)

- Báo cáo kết quả bán cổ phiếu quỹ         (18/4/2019)

TÀI LIỆU ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

- Báo cáo thường niên năm 2018         (03/4/2019)

- Công bố thông tin giao dịch bán CP quỹ         (23/3/2019)

- Công văn số 1785 của UBCK NN v/v nhận đấy đủ tài liệu bán CP quỹ         (20/3/2019)

- Thông báo số 818 của TTLKCK về ngày ĐKCC tham du ĐHĐCĐ thường niên năm 2019         (15/3/2019)

- Báo cáo giao dịch bán CP quỹ HC3         (15/3/2019)

- NQ số 02/2019 về việc bán CP quy HC3         (15/3/2019)

- Giải trình CLLN BCTC hợp nhất năm 2018

- BCTC hợp nhất năm 2018 đã kiểm toán        (13/3/2019)

- Giải trình CLLN BCTC năm 2018 Công ty mẹ

- BCTC Công ty mẹ năm 2018 đã kiểm toán         (13/3/2019)

- Thông báo về ngày ĐKCC để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2019         (13/3/2019)

- BCTC hợp nhất năm 2018          (19/01/2019)

Giải trình chênh lệch lợi nhận BCTC hợp nhất năm 2018          (19/01/2019)

- BTCT công ty mẹ năm 2018          (19/01/2019)

Giải trinh chênh lệch lợi nhuận BCTC công ty mẹ năm 2018          (19/01/2019)

- Thông báo số 3323/TB-VSD của TT lưu ký CK VN về việc ngày đăng ký cuối cùng xác nhận DS người sở hữu CK      (21/11/2018)

- Thông báo về ngày ĐKCC để thực hiện quyền nhận cổ tức đợt 1 năm 2018         (19/11/2018)

- Nghị quyết số 05 về việc tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2018 bằng tiền mặt         (15/11/2018)

- Giải trình chênh lệch lợi nhuận BCTC hợp nhất Q3 năm 2018         (19/10/2018)

- BCTC hợp nhất Q3 năm 2018         (19/10/2018)

- Giải trình chênh lệch lợi nhuận BCTC Q3 năm 2018 Công ty mẹ         (19/10/2018)

- BCTC Q3 năm 2018 Công ty mẹ         (19/10/2018)

- Vợ chủ tịch HĐQT đã mua 37.910 CP         (15/8/2018)

- Giải trình chênh lệch lợi nhuận BCTC giữa niên độ hợp nhất          (14/8/2018)

- BCTC  hợp nhất giữa niên độ năm 2018 đã kiểm toán           (14/8/2018)

- Giải trinh chênh lệch lợi nhuận BCTC giữa niên độ năm 2018 đã kiểm toán của Công ty mẹ          (14/8/2018)

- BCTC giữa niên độ năm 2018 Công ty mẹ đã kiểm toán         (14/8/2018)

- Thông báo số 852/TB-SGDHN về ngày GD đầu tiên đối với  1.552.729 CP đăng ký giao dịch bổ sung        (6/8/2018)

- Quyết định chấp thuận thay đổi dăng ký giao dịch đối với CP của Cty cổ phần xây dựng số 3 HP       (3/8/2018)

Giấy chứng nhận ĐKKD thay đổi lần thứ 16         27/7/2018

- Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán thay đổi lần thứ 1         (27/7/2018)

- Giải trình chênh lệch lợi nhuận BCTC Q2-2018 hợp nhất         (17/7/2018)

- BCTC Q2 - 2018 hợp nhất         (17/7/2018) 

- Giải trình chênh lệch lợi nhuận BCTC Q2-2018 Công ty mẹ         (17/7/2018)

- BCTC Q2 - 2018 công ty mẹ        (17/7/2018)

- Vợ chủ tịch HĐQT đăng ký mua 100 nghìn cổ phiếu         (10/7/2018)

- Công văn số 4153/UBCK-QLCB về việc nhận đầy đủ tài liệu báo cáo kết quả phát hành CP để trả cổ tức         (05/7/2018)

- Thông báo số 06: Thông báo thay đổi nhân sự         (03/7/2018)

- Thông báo số 05: Thông báo thay đổi nhân sự         (03/7/2018)

- CBTT thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành       (29/6/2018)

- Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu trả cổ tức        (28/6/2018)

- Công văn số 2044/TB-VSD về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán      (13/6/2018)

- Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức đợt 2 năm 2017 bằng tiền mặt và bằng cổ phiếu         (6/6/2018)

- Nghị quyết số 03/2018 viề việc trả cổ tức đợt 2 năm 2017 bằng tiền mặt         (6/6/2018)

- Công bố thông tin phát hành cổ phiếu trả cổ tức        (6/6/2018)

- Công văn số 3563/UBCK-QLCB của UBCK Nhà nước về việc nhận đủ hồ sơ phát hành cổ phiếu trả cổ tức         (6/6/2018)

- Công bố thông tin đính chính ngày trên biên bản họp BKS nhiệm kỳ 2018 -2023       (5/6/2018)

- Công bố thông tin về nhân sự BKS nhiệm kỳ 2018 - 2023         (25/5/2018)

- Quyết định 01 về việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức         (25/5/2018)

- Báo cáo phát hành cổ phiếu trả cổ tức         (25/5/2018)

- Công bố thông tin về việc bầu chức danh CT và PCT HĐQT nhiệm kỳ 2018-2023        (22/5/2018)

- Nghị quyết đại hội đồng cổ đông năm 2018         (22/5/2018)

- Biên bản đại hội đồng cổ đông năm 2018         (22/5/2018)

TÀI LIỆU ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

- Thông báo về việc mất sổ CNSH cổ phần của cổ đông Phạm Thị Ngọc Anh         (09/5/2018)

- Báo cáo thường niên năm 2017        (20/4/2018)

- Báo cáo tài chính hợp nhất quý 1 năm 2018      (19/4/2018)

- Giải trình chênh lệch lợi nhuận quý 1 năm 2018         (19/4/2018)

- Báo cáo tài chính công ty mẹ quý 1 năm 2018         (19/4/2018)

- Công bố thông tin về việc được châp thuận gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCD thường niên năm 2018       (12/4/2018)

- Giải trình chênh lệch lợi nhuận BCTC hợp nhất năm 2017      (30/3/2018)

- Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2017 đã được kiểm toán     (30/3/2018)

- Giải trình chênh lệch lợi nhuận công ty mẹ năm 2017     (29/3/2018)

- Báo cáo tài chính công ty mẹ năm 2017 đã được kiểm toán       (28/3/2018)

- Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2018      (19/3/2018)

- Công bố thông tin trên cổng tông tin điện tử của UBCK Nhà nước và Sở GDCK Hà Nội       (19/3/2018)

- Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2017     (30/01/2018)

- Báo cáo tài chính năm 2017      (29/1/2018) 

- Báo cáo tài chính hợp nhất quý 4 năm 2017       (29/01/2018)

- Báo cáo tài chính quý 4 năm 2017       (29/01/2018)

- Công bố thông tin trên cổng thông tin điện tử của UBCK NN      (27/10/2017)

- Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức bằng tiền đợt 1 năm 2017       (27/10/2017)

- Nghị quyết HĐQT về việc tạm ứng cổ tức bằng tiền mặt đợt 1 năm 2017     (27/10/2017)

- Giải trình chênh lệch lợi nhuận quý 3 năm 2017     (20/10/2017)

- Báo cáo tài chính hợp nhất quý 3 năm 2017    (20/10/2017)

- Báo cáo tài chính quý 3 năm 2017   (20/10/2017)

Công bố thông tin thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành      (04/10/2017)

Báo cáo kết quả giao dịch mua lại cổ phiếu quỹ     (04/10/2017)

Bổ sung công bố thông tin giao dịch mua lại cổ phiếu quỹ     (25/8/2017)

- Phụ lục số 24: Công bố thông tin giao dịch mua lại cổ phiếu quỹ     (25/8/2017)

- Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán 6 tháng 2017   (15/8/2017)

Báo cáo tài chính giữa niên độ đã được kiểm toán  (14/8/2017)

- Phụ lục số 23: Báo cáo giao dịch mua lại cổ phiếu quỹ    (09/08/2017)

Nghị quyết số 25/2017/NQ-HĐQT về việc mua cổ phiếu quỹ HC3    (09/08/2017)

- Danh sách cổ đông Nhà nước, cổ đông lớn 6 tháng năm 2017    (31/7/2017)

- Bảng cung cấp thông tin về quản trị công ty 6 tháng năm 2017   (31/7/2017)

- Ủy quyền người công bố thông tin  (26/7/2017)

- Báo cáo tài chính 6 tháng năm 2017   (19/7/2017)

- Thông báo ngày giao dịch đầu tiên cổ phiếu đăng ký giao dịch của HACO3

- Quyết định chấp thuận đăng ký giao dịch cổ phiếu của HACO3

- Quyết định bổ nhiệm kế toán trưởng

Thông báo về việc chốt danh sách cổ đông để thực hiện đăng ký , lưu ký chứng khoán và đăng ký giao dịch UPCoM

- Thông báo trả cổ tức đợt 2 năm 2016

- Đơn đề cử thành viên HĐQT, BKS;  Báo cáo lý lịch thành viên đề cử   

- Báo cáo tài chính năm 2016 (trang 1,   trang 2,  trang 3,  trang 4,  trang 5,  trang 6,  trang 7, trang 8)

- Tờ trình về việc ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT lựa chọn, quyết định và triển khai việc niêm yết cổ phiếu trên thị trường chứng khoán

- Tờ trình phê duyệt kết quả sản xuất kinh doanh, báo cáo tài chính đã kiểm toán và phân phối lợi nhuận năm 2016 (trang 2)

- Đăng ký dự họp/ giấy ủy quyền dự ĐHĐCĐ năm 2017

- Tờ trình về việc sử đổi điều lệ   (phụ lục 1,   phụ lục 2,  phụ lục 3)

- Quy định về đề cử, ứng cử thành viên HĐQT và BKS ( trang 1    trang 2)

- Thông báo về quy định về đề cử ứng cử thành viên HĐQT và BKS

- Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ 2017 ( trang 1    trang 2)

- Tờ trình thông qua quy chế ĐHĐCĐ 2017

- Quy chế bầu cử HĐQT và BKS tại ĐHĐCT 2017 (trang 1    trang 2)

- Tờ trình thông qua quy chế bầu cử thành viên HĐQT và BKS

- Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT và BKS (trang 1,   trang 2)

- Tờ trình phê chuẩn Chủ tịch HDQT kiểm nhiệm TGĐ

- Tờ trình thông qua việc lựa chọ Cty kiểm toán

Báo cáo thù lao của HĐQT và BKS

- Dự thảo báo cáo của HĐQT tại ĐHĐCĐ 2017

- Dự thảo báo cáo của BKS tại ĐHĐCĐ 2017

- Giấy mời họp ĐHĐCĐ năm 2017

- Thông báo: Về việc hoãn thực hiện việc chốt danh sách cổ đông phục vụ việc đăng ký lưu ký, đăng ký giao dịch UPCoM

- Phụ lục 12: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu/chứng chỉ quỹ của người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ

Thông báo về việc chốt danh sách cổ đông để thực hiện đăng ký giao dịch UPCoM

- Phụ lục số 10: Thông báo giao dịch cổ phiếu/chứng chỉ quỹ của người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ

- Thông báo tạm ứng cổ tức bằng tiền mặt đợt 1 năm 2016

- Nghị quyết của BKS về việc chấp thuận việc từ nhiệm của thành viên BKS

- Nghị quyết HĐQT về việc tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2016 và chấp nhận thư từ nhiệm của 2 thành viên HĐQT

- Phụ lục số 12: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu/chứng chỉ quỹ của người nội bộ của công ty đại chúng người nội bộ của quỹ đại chúng và người có liên quan của người nội bộ (trang 01   trang 02)

- Phụ lục số 12: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu/chứng chỉ quỹ của người nội bộ của công ty đại chúng người nội bộ của quỹ đại chúng và người có liên quan của người nội bộ (trang 01   trang 02   trang 03)

- Phụ lục số 12: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu/chứng chỉ quỹ của người nội bộ của công ty đại chúng người nội bộ của quỹ đại chúng và người có liên quan của người nội bộ (trang 01   trang 02)

- Phụ lục số 12: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu/chứng chỉ quỹ của người nội bộ của công ty đại chúng người nội bộ của quỹ đại chúng và người có liên quan của người nội bộ (trang 01   trang 02)

- Phụ lục số 10: Thông báo giao dịch cổ phiếu/chứng chỉ quỹ của người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ (trang 01   trang 02)

- Phụ lục số 10: Thông báo giao dịch cổ phiếu/chứng chỉ quỹ của người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ (trang 01   trang 02)

- Phụ lục số 10: Thông báo giao dịch cổ phiếu/chứng chỉ quỹ của người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ (trang 01   trang 02 )

- Phụ lục số 10: Thông báo giao dịch cổ phiếu/chứng chỉ quỹ của người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ (trang 01  trang 02   trang 03)

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần xây dựng số 3 Hải Phòng

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần xây dựng số 3 Hải Phòng

Hỗ trợ khách hàng

Cảm ơn bạn đã ghé thăm. Chúng tôi hân hạnh được giải đáp thắc mắc cho bạn!

Ban quản lý tòa nhà Htower
Ban quản lý tòa nhà Htower
0225.2811118

hacotower@gmail.com

Thông tin với cổ đông
Thông tin với cổ đông
Mrs Thường 0986198689

haco3vn@gmail.com

Thư viện ảnh

Thống kê truy cập

Trực tuyến 828

Hôm nay 828

Hôm qua 0

Tháng trước 0

Tổng truy cập 10205